Par LBC


Mūsu vīzija

 • Apmācīt un sagatavot kristiešus ar bibliskām zināšanām un veicināt šo zināšanu pielietošanu viņu dzīves, darba un kalpošanas vietās Latvijā un ārpus tās.
 • Veidot sapratnes tiltus starp konfesijām, draudzēm, organizācijām un tautībām.
 • Atsaukties mūsu sabiedrības garīgo vērtību un intelektuālajiem izaicinājumiem un materiālajām vajadzībām.

 


 

Mērķauditorija un misija

Latvijas Bībeles centrs ir nekonfesionāla mācību iestāde, kuras mērķis ir apmācīt draudžu vadītājus un locekļus kalpošanai, praktiski pielietojot Dieva Vārdu un mācot kalpošanas prasmes.

 


 

Mērķi

 • Palīdzēt apmācāmajiem būt bibliskiem, praktiskiem, veidot dievbijīgu raksturu (1. Pēt. 1:15-16).
 • Palīdzēt apmācāmajiem domāt patstāvīgi, vienlaikus paļaujoties uz Svēto Rakstu mācību un Svētā Gara apgaismojumu kā patiesības avotu (Ap. d. 17:11).
 • Palīdzēt apmācāmajiem apgūt praktiskas kalpošanas iemaņas (Ef. 4:11-13).
 • Palīdzēt apmācāmajiem atpazīt Dieva aicinājumu savā dzīve un sekot tam (Jņ.10).
 • Palīdzēt vadītājiem augt un attīstīties garīgi.

 


 

Apņemšanās

 • Paklausīt Bībelei kā vienīgajai autoritātei (Mt. 4:4; 2.Tim. 3:16; 2. Pēt. 1:21; Joz. 1:8).
 • Atbalstīt vietējo draudzi kā Dieva galveno pārstāvi kalpošanai pasaulē (Mt. 16:16-18; Ap. d. 2:42-47;
 • Kor.12:12 utt.).
 • Nodrošināt apmācāmos ar bibliskām un praktiskām iemaņām, kas nepieciešamas kalpošanai, kā arī attīstīt dievbijīgu raksturu (1. Pēt. 1:15-16; 1. Jņ. 2:4-6).
 • Veicināt paklausību Jēzus Lielajai pavēlei (Mt 28:19-20).

 


 

Stratēģija

Augstu vērtējot teorētisko apmācību un tās nozīmīgumu mūsu domāšanas veidošanā, mēs redzam nepieciešamību iet tālāk par domāšanu un praktiski pielietot to, par ko mācamies. Šis praktiskais uzsvars tiek īstenots, apmācību procesā iesaistot kalpošanā pieredzējušus intruktorus un veidojot mācību plānu tā, lai attīstītu kalpošanas iemaņas. Periodiska piedalīšanās semināros ļauj apmācāmajiem klasē iemācīto pielietot dzīvē un kalpošanā. Arī uzsvars uz praktisko pielietojumu uzdevumos un prasība iesaistīties kalpošanā palīdz saistīt teoriju un praksi. Šāda pieeja mācībām dod mums kā neformālās izglītības iestādei unikālu stratēģiju.