Mūsu kredo

LBC pievienojas Evaņģēliskās Alianses doktrinālajai izpratnei

Mēs ticam…
  • Ka Svētie Raksti ir Dieva doti, dievišķi inspirēti, uz tiem var pilnīgi paļauties, tie ir augstākā autoritāte visos ticības un uzvedības jautājumos…
  • Vienam mūžīgam Dievam trīs Personās: Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam…
  • Mūsu Kungam Jēzum Kristum kā Dievam, Kurš nācis miesā, Viņa piedzimšanai no jaunavas, Viņa bezgrēcīgai dzīvei, Viņa dievišķiem brīnumiem, Viņa aizvietojošai, izpērkošai nāvei, ka Viņš ir augšāmcēlies un uzkāpis pie Tēva, Viņa Sarpnieka darbam un Viņa otrajai atnākšanai spēkā un godībā…
  • Pazudušo un grēcinieku pestīšanai ticībā caur Kunga Jēzus Kristus izlietajām asinīm bez jebkāda savu darbu nopelna, atjaunojoties caur Svēto Garu…
  • Katrā kristietī iemājojošam Svētajam Garam, kas dara viņu spējīgu dzīvot svētu dzīvi, liecināt un kalpot Kungam Jēzum Kristum…
  • Visu patieso ticīgo vienotībai Garā draudzē – Jēzus Miesā…
  • Ka izglābtie un pazudušie cilvēki augšāmcelsies, vieni būs izglābti un celsies augšām uz dzīvību, otri pazuduši un celsies augšām uz pazudināšanu…

 

Apustuļu ticības apliecība

Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju; un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen!