Lūgšanu diena

Šajā dienā aicinām kopā savus esošos un bijušos apmācāmos, mūsu instruktorus, tulkus un darbiniekus, lai pavadītu dienu kopīgās lūgšanās, klausītos Dieva vārda mācībā un stiprinātu viens otru ar liecībām par Dieva varenajiem darbiem mūsu dzīvēs.

Lūgšanu diena ir īpaša diena, vienu reizi mācību gadā, parasti tā ir sestdiena, to organizē LBC esošie apmācamie. Jau iepriekš izvēloties tēmu un aicinot vienu vai vairākus runātājus, kuri ir no visdažādākajām draudzēm un konfesijām, tā pat kā LBC apmācāmie. Tas ir īpašs piedzīvojums, kur ikviens piedzīvo Dieva klātbūtni, brāļu un māsu mīlestību un atbildētas lūgšanas. Kā arī, tā ir iespēja bagātināt savu garīgo dzīvi, piedzīvojot, kā tiek izdzīvota Dieva pielūgsme citās draudzēs un konfesijās. Tā ir īpaša Dieva svētība piedzīvot vienotību daudzveidībā, gan šajā lūgšanu dienā, gan iknedēļas lekcijās gan citos LBC organizētos pasākumos.

Bībelē, vēstulē Efeziešiem 4:1-7, ir rakstīti apustuļa Pāvila vārdi, „Tad nu, važās slēgts sava Kunga dēļ, es jūs mudinu: dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, cenzdamies uzturēt Gara vienību ar miera saiti:  viena miesa, viens Gars - jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti -, viens Kungs, viena ticība, viena kristība;  viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet ikvienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis.”

Latvijas Bībeles centrā, šie apustuļa Pāvila vārdi tiek izdzīvoti gan apmācāmo dzīvē, gan instruktoros un tulkos, gan arī mūsu darbiniekos.