Kursu apraksts

Sertifikāts

Izglītības programma

Vecās Derības pārskats (4 nedēļas – 60 stundas)
Sintētisks Vecās Derības pārskats. Īpaša uzmanība tiek veltīta katras grāmatas struktūrai, tās vietai Kanonā, vēsturiskajam fonam (autors, sarakstīšanas laiks utt.).

Jaunās Derības pārskats (4 nedēļas – 60 stundas)
Sintētisks Jaunās Derības pārskats. Īpaša uzmanība tiek veltīta katras grāmatas struktūrai, tās vietai Kanonā, vēsturiskajam fonam (autors, sarakstīšanas laiks utt.).

Doktrīnu pārskats (2 nedēļas – 30 stundas)
Sekojošu doktrīnu pārskats: Raksti, Dievs, cilvēks, grēks, Kristus, pestīšana, eņģeļi, nākamās lietas.

Teoloģijas vēsture (1 nedēļa – 15 stundas)
Šis kurss ir kristīgās teoloģijas vēstures apskats dažādās jomās: Biblioloģija, pareiza teoloģija, īpaši attiecībā uz Trīsvienību, Kristoloģija, izpirkšana un pestīšana (grēks, žēlastība un citas saistītas lietas).

Bībeles studiju metodes (2 nedēļas – 30 stundas)
Ievads induktīvā Bībeles studijā. Apmācāmajiem dod praktisku pieredzi biblisku principu pielietojumā. Grupu prezentācijas dod apmācāmajiem iespēju parādīt savas prasmes.

Kristīgā izglītība (1 nedēļa – 15 stundas)
Pārskats izskaidro šīs kalpošanas ciklisko shēmu, iepazīstina ar dažādu vecuma grupu īpašībām un viņu vajadzībām, mācību stundu sagatavošanu, metodēm un kalpošanas izvērtējumu. Apmācāmajiem jāveic projekts, izvēloties izvērtēt draudzes aktivitātes vai novērot pasniegšanu svētdienas skolā.

Evaņģelizācija (1 nedēļa – 15 stundas)
Praktisks kurss, kas apskata efektīvas evaņģelizācijas principus un tehnikas, kā arī darbu pēc tam.

Apoloģētika (1 nedēļa – 15 stundas)
Diskusijas par jautājumiem, kas interesē mūsdienu kristiešus un neticīgos. Tēmās iekļauti tādi jautājumi kā: vai Bībelei var uzticēties, augšāmcelšanās un pārdabīgais, mūsdienu sabiedrības dažādie pasaules uzskati, neticīgo domāšanas veids, kā pateikt patiesību skeptiķiem utt.

Baznīcas vēstures pārskats (1 nedēļa – 15 stundas)
Baznīcas vēstures pārskats no Baznīcas tēviem līdz mūsdienām. Īpaša uzmanība tiek veltīta Dieva darbam vēstures gaitā un doktrīnu attīstībai.

Pētniecības projekts
Apmācāmajiem jāuzraksta eseja (līdz 1500 vārdiem) par katru gadu īpaši izvēlētu kursu. Instrukcijas, kā rakstīt eseju, atrodamas tālāk.

Praktiskā kristīgā kalpošana (tajā jāiesaistās katru semestri)
Kalpošana katru nedēļu ļauj praktiski pielietot klasē iemācītos principus. Apmācāmajiem jāpiedalās praktiskā kalpošanā katru semestri, kamēr viņi piedalās mācībās.Diploms

Izglītības programma

Padziļinātā hermenētika (1 nedēļa – 15 stundas) 
Pareizi Bībeles interpretācijas principi un to pielietojums. Īpaša uzmanība pievērsta interpretācijas problēmām.

Homilētika (1 nedēļa - 15 stundas)
Bībeles skaidrošanas pamatprincipi un svētrunu sagatavošana. Studentiem tiks dota iespēja sludināt praktisku vēsti un saņemt par to novērtējumu.

Jaunās Derības grāmatas ekseģēze (1 nedēļa – 15 stundas)
Jaunās Derības grāmatas ekseģētiska studija; tās tēmu un satura izpēte.

Vecās Derības grāmatas ekseģēze (1 nedēļa – 15 stundas)
Vecās Derības grāmatas ekseģētiska studija; tās tēmu un satura izpēte.

Māceklība (1 nedēļa-15 stundas)
Garīgās audzināšanas principu un paņēmienu izpēte un to pielietojums kalpošanā.

Baznīca mūsdienu pasaulē (1 nedēļa - 15 stundas)
Bībeles principi, kas saistīti ar baznīcas būtību, tās dzīvi un kalpošanu. Tiks pētīta bibliskas Jaunās Derības draudzes struktūra un apskatīts jautājums, kā draudzei būtu jāiesaistās mūsdienu pasaulē. 

Garīgā sagatavošanās kalpošanai (1 nedēļa - 15 stundas)
Izpratne par pastorālo kalpošanu, aplūkojot garīgās disciplīnas kā daļu no vadītāja garīgās izaugsmes; dažādi personības tipi, garīgās dāvanas un mazās grupas vadītāja iemaņu attīstība.

Vadības attīstība (1 nedēļa – 15 stundas)
Garīgas vadības bibliskie principi un to pielietojums draudzes kalpošanā; vīzijas nodošana; izpratne par vadītāju kā kalpu; jautājumi par to, kā tikt galā ar kritiku un kādas ir vadības kļūdas. Mijiedarbības starp mūsdienu pētījumiem un līdzekļiem, kas vērsti uz vadības attīstību, praktisks pielietojums; dialogs, kas balstīts uz personisko pieredzi un kursa materiālos apgūtiem principiem.

Kristīgā ētika (1 nedēļa - 15 stundas)
Pārskats par morāles/ētikas perspektīvām, ko sniedz katrs nozīmīgākais Jaunās Derības autors un/vai teksts, kā arī kristīgās ētikas sistematizācija.

Latvijas Baznīcas vēsture (1 nedēļa - 15 stundas)
Detalizēts skatījums uz Baznīcu un dažādām reliģiskām un konfesionālām kustībām 20. gadsimtā, īpaši Latvijas kontekstā.

Starpkultūru kalpošana un misija (1 nedēļa – 15 stundas)
Misijas darba pamatojums. Šajā kursā tiks pētītas dažādas misiju kustības, misiju vēsturē, antropoloģija un starpkultūru attiecības.

Praktiskā kristīgā kalpošana (tajā jāiesaistās katru semestri)
Kalpošana katru nedēļu ļauj praktiski pielietot klasē iemācītos principus. Apmācāmajiem jāpiedalās praktiskā kalpošanā katru semestri, kamēr viņi piedalās mācībās.

Vadība

Efektīvs darbs un saziņa kalpošanā (1 nedēļa - 15 stundas)
Biblisks skatījums uz to, kā veidot produktīvu darba atmosfēru: pienākumu sadalīšana, lēmumu pieņemšana un problēmu risināšana, efektīva saziņa darba vietā, labu darba attiecību veidošana, kā plānot saskaņā ar Dieva gribu, laika plānošana, efektīva padarītā darba izvērtēšana.

Kalpošanas teoloģija (1 nedēļa - 15 stundas)
Šis kurss koncentrējas uz praktisku teoloģijas pielietojumu kalpošanā. Tas arī sniegs biblisku izpratni par kalpošanas dabu un katras kalpošanas lomu/funkciju.

Laulības bibliskais pamatojums (1 nedēļa - 15 stundas)
Šis kurss sniedz biblisku plānu un rīcības stratēģiju, lai izveidotu veiksmīgu laulību.

Ģimenes un laulības padomdošana (1 nedēļa - 15 stundas)
Skatījums uz bibliskiem principiem, kas nepieciešami dievbijīgai laulībai un bērnu audzināšanai. Dažas no apskatītajām tēmām skars laulāto lomu un konfliktu risināšanu. 

Kristīgā padomdošana (1 nedēļa - 15 stundas)
Kristīgās padomdošanas bibliskie principi un praktiskā stratēģija, lai apmācāmos sagatavotu palīdzēt tiem, kas meklē kristīgu padomdošanu.

Kristīgā izglītība

Kalpošana bērniem (1 nedēļa - 15 stundas)
Detalizēts skatījums uz paņēmieniem, kā kalpot bērniem. Tēmās iekļauts: bērnu evaņģelizācija, pielūgsme, dažādu vecuma grupu vajadzības, attiecības ar draudzi un ģimeni utt.

Kalpošana jauniešiem (1 nedēļa - 15 stundas)
Detalizēts skatījums uz paņēmieniem kalpošanā jauniešiem. Tēmās iekļauts: jauniešu evaņģelizācija, pielūgsme, attiecības ar draudzi un ģimeni utt.

Bērnu un jauniešu attīstība un audzināšana (1 nedēļa - 15 stundas)
Kristīgā perspektīva un izpratne par cilvēka attīstību piekrīt psihologu uzskatam par cilvēka attīstības fāzēm. Bībele tiks lietota kā avots, lai raksturotu Bībeles varoņu un Jēzus Kristus attīstību. Tiks aplūkoti daži psiholoģiskās attīstības aspekti: emocionālā, sociālā, kognitīvā un morālā attīstība. Aplūkosim Boulbija, Eriksona, Piažē un Kolberga teorijas. Apmācāmajiem būs jādomā par savu attīstību, jāveic literatūras avotu kopsavilkums un jāspēj izvērtēt zinātniskās teorijas par cilvēka dzīvi saskaņā ar to, ko māca Bībele.

Stundu sagatavošana un radoša apmācība (1 nedēļa - 15 stundas)
Aktivitātes, kas ceļ apmācāmo apmācības līmeni. Kurss koncentrēsies uz bērnu un jauniešu apmācību un sniegs detalizētu metožu un procedūru plānu, kas veicinās radošu darbu klasē.

Radošā evaņģelizācija (1 nedēļa - 15 stundas)
Apmācāmajiem ir vajadzīga saskarsme ne tikai ar Bībeles un citām zināšanām, bet arī jāiegūst praktiskas iemaņas un pieredze Evaņģēlija pasludināšanā un mācekļu veidošanā. Apmācāmie tiks iesaistīti radošu metožu praktiskā attīstībā, piemēram, drāma, leļļu teātris, mūzika, klauni.

Diplomdarbs (tēze/projekts)
Katrs apmācāmais rakstīs specializācijas projektu jeb tēzi par tēmu, kuru pats būs izvēlējies un kuru būs apstiprinājis viņa diplomdarba vadītājs. Šī uzdevuma izpilde prasīs kā minimums 30 stundas un tam jābūt noformētam profesionāli. Visiem rakstu darbiem jābūt rakstītiem uz datora, tajos jābūt ietvertai atbilstošai bibliogrāfijai un kvalitatīvām zemsvītras atsaucēm, atbilstoši darba saturam. Šī tēze/projekts jāaizstāv mutiski mācībspēku priekšā.